ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ
ΔΟΚΙΜΙΟ-ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

About Me

My photo
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ, Greece
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ

Η ΨΥΧΗ ΓΥΡΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ

Η ΨΥΧΗ ΓΥΡΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝ-ΟΙΚΕΙΟΝ

Monday, February 16, 2015

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα­τος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον», 
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΩΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελί­δες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι­στολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία  
των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονο­ματε­πώνυμο, διεύθυνση, email - αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλει­στό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δη­μοσι­ευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερόμε­νους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς:   
Times new Roman 12, διάστιχο 1.  
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 10η Μαρτίου 2015.
Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που ανα­γράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν απο­κλειστικά και μόνο σε με­γάλη εκδήλωση το 2015.
Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.  
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από­λυτα από την κριτική επι­τροπή.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανα­κοινώ­νουμε ότι και στις δυο κατη­γορίες (διήγημα - ποίηση) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγή­ματος και Ποίησης, 
Εφήβων και Ενηλί­κων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανε­ξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας απο­στείλουν πα­ράλληλα με το ποί­ημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης τα­χυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραί­τητο να στεί­λουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπο­γραφής, ότι απο­δέχονται τη δημοσίευση του κει­μένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστεί­λουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοι­χθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύ­πων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμ­μετέ­χουν σ’ αυτές ένα (1) αντί­τυπο δωρεάν με την ευ­καιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθο­λογία θα είναι χωρίς οικο­νομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω, δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα.

Θα γίνει  παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημε­ρίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα πε­ριο­δικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
             ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
 (ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
             ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ 
                         ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:
48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31


ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 48050, ΤΑΧ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 13231, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. IBAN: GR77 O171 0430 0060 4301 0267 792 

                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,  http://ideopnoon.blogspot.com, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ. 10559

Blog Archive

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝ-ΟΙΚΕΙΟΝ

  • ΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ